//

Thông điệp vì người khuyết tật

Thông điệp vì người khuyết tật

 09:33 17/12/2014

Từ thông điệp vì người khuyết tật, cộng đồng doanh nghiệp ở TP.Hội An đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm góp phần thúc đẩy người khuyết tật hòa nhập và đồng hành phát triển.