//

Du lịch kết nối cộng đồng

Du lịch kết nối cộng đồng

 13:40 08/07/2011

Từ thành công bước đầu của phương thức quản lý phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã đề ra chiến lược phát triển du lịch biển đảo.