//

Phát triển du lịch gắn với cộng đồng

Phát triển du lịch gắn với cộng đồng

 21:29 24/10/2013

Dựa vào vùng sông nước Cẩm Thanh (Hội An), nhiều doanh nghiệp xây dựng các loại hình du lịch khám phá gắn với cộng đồng, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân địa phương.